Повече реклами ли гледаме през 2021-ва?

2021 г. стартира с високи очаквания за бързо възстановяване на пазара. След шока от първата вълна на пандемията последва трансформация и адаптация на бизнеса към новата реалност. Есенните месеци на 2020 г. доказаха това като бързо догониха нивата на телевизионна активност от преди появата на Covid. Този факт подсили позитивната нагласа и оптимистичната прогноза за предстоящата 2021 г. В настоящата тема проследяваме дали тези очаквания са на път да се осъществят чрез един по-рядко използван показател за изследване на динамиката на ТВ пазара – брой излъчени рекламни клипове.

На графиката представяме излъчената бройка ТВ реклами в хиляди – стандартни клипове (позиционирани в рекламни блокове) и алтернативни формати (позиционирани извън рекламни блокове) през последните 5 години, разделени по полугодия. В допълнение, проследяваме и средната дължина на рекламните формати през разглеждания период. Анализираните данни включват телевизионни канали с постоянен рекламен мониторинг за разглеждания период. По този начин изключваме евентуално изкривяване на данните, свързано с промяната в бройката мониторирани ТВ канали и осигуряваме съпоставимост на данните. Анализираните алтернативни реклами не включват телевизионните пазари (телешопинг).

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria. Период: 01.01.2016-30.06.2021 г.

Първото, което прави впечатление на графиката е, че рекламната активност през второ полугодие е по-интензивна за всяка една от разглежданите години. През 2020 г. тази разлика достига най-висока стойност, а данните показват, че са излъчени 37% повече рекламни съобщения в сравнение с първото полугодие. Една от основните причини за това е извънредната епидемиологична обстановка, която спря редица кампании и телевизионни формати.

Имайки предвид тази особеност за годишната динамика на излъчените рекламни съобщения, сравнихме данните за първото полугодие на настоящата година с аналогичния период на 2020 г., за да добием представа за тенденцията през настоящата година. Съпоставката показва, че излъченият брой реклами през първите шест месеца на 2021 г. надхвърля с 29,1% бройката излъчени реклами през първото полугодие на миналата година. Стандартните ТВ клипове са се увеличили също с 29,0%, а нестандартните рекламни формати с 33,5%.

Полученият резултат е в унисон с оптимистичните прогнози, но дали излъченото през H1 2021 г. може да се съпостави с нивата от преди пандемията? Справката показва, че първото полугодие на настоящата година все още „догонва“ резултатите от силната в рекламно отношение 2019 г., отчитайки  6,8% по-малко излъчени реклами. Изоставане с 4.5% има и при сравнение на резултатите с първото полугодие на 2018 г, което означава, че възстановяването на рекламния пазар ще отнеме повече време.

Описаните изводи могат да се допълнят и с информация за дела на алтернативните рекламни форми. Получените цифри показват, че 2016 г. е била най-успешна за алтернативната реклама и през нея тя достига най-висок процент от общата активност – 3,8%. През следващите три години този дял е относително постоянен е в диапазона 2,6%÷2.7%. През 2020 г., в резултат и на пандемията делът  ѝ спада до 2.2%. През януари-юни 2021 г. нестандартните рекламни форми отново нараства и се връщат на нивото от преди пандемията – 2,7% дял от всички реклами. От представената графика можем да направим любопитен извод и за средната дължина на излъчените рекламни съобщения. Ако през 2016 г. средната дължина е 23,1 секунди, то с годините тя постепенно спада и за първото полугодие на настоящата година вече е 21,0 секунди. Една от възможните причини рекламодателите да предпочитат по-кратки рекламни форми е годишната инфлация в телевизионните тарифи за реклама. Друг вероятна причина за намаляване дължината на рекламните съобщения е глобалната тенденция за намаляване на времето, в което зрителите остават фокусирани върху съдържанието, което гледат.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.