Аудиторен профил на ТВ каналите

Доброто познаване на съдържанието и аудиторния профил на телевизионните канали е ключов фактор при изграждането на успешна стратегия и кампания в този медиен канал. Динамичната среда, в която се намираме, води до постоянни промени в програмните схеми, а понякога и в микса от канали в портфолиото на големите медийни групи. В стремежа си да отговорят на широк кръг от интереси, медиите често прибягват до тактически действия, които се отразяват и върху процентното съотношение между различните зрителски групи вътре в канала, т.нар. аудиторен профил. Ето защо, за да бъде успешно прогнозирането и планирането на телевизионните кампании, е необходимо да следим и анализираме резултатите от представянето им. В настоящата тема представяме актуален поглед върху аудиторния профил на каналите от най-големите ТВ групи през първите седем месеца от 2021г. На първата графика илюстрираме съотношението между жените и мъжете сред зрителите на разглежданите канали:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

Видно е, че от трите основни национални телевизии, БНТ 1 се радва на най-голям интерес сред мъжете – 52%, което е с почти 4% над официално обявените данни на НСИ за 2020г. бТВ и Нова ТВ са с превес на дамската аудитория, съответно с 59% и 58%. Тези резултати донякъде се обясняват със стартиралото през м. юни Европейско първенство по футбол, което събра голяма част от мъжете пред телевизионните екрани. В периода между 11.06 и 11.07.2021г. средният процент на мъжката аудитория в БНТ 1 се покачва до 59%, а в БНТ 3, излъчващ паралелно с БНТ 1 спортните събития – до 70%.

Нишови канали с най-силно изразен дамски профил са WNess TV (89%), bTV Lady (81%), TLC (72%), Diema Family (66%), FOX Crime (61%), БНТ 2 (61%), 24 Kitchen (60%). Каналите, ориентирали съдържанието си към мъжката аудитория, са Eurosport (76%), RING.BG (66%), National Geographic (65%), Discovery Channel (64%), Diema (63%), БНТ 3 (62%), bTV Action (61%).

Друг често използван критерий за сегментиране на каналите е според населеното място, в което живее аудиторията:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

На графиката зрителите са разделени в 4 групи – живеещи в София, в големи градове с население над 100 хиляди души, в малки градове с население под 100 хиляди души и населяващи селата. Каналите с най-голям дял на зрители от столицата са – Magic TV (39%), Bulgaria On Air (32%), City TV (29%). Сред хората от големите градове с най-висок дял са The Voice (35%), City TV (28%), AXN (26%), National Geographic (26%), а от по-малките градове – WNess TV (51%), BNT 4 (49%), Diema (47%), bTV Lady (43%), FOX Life (43%). С най-висок дял на хората от селата са каналите ID (45%), Nova Sport (41%), Nickelodeon (40%), Diema Family (39%). Сред трите основни национални канала бТВ се отличава с най-висок дял на зрители от селата, равняващ се на 31%, което е повече от средната стойност за страната – 27%.

Следващата графика визуализира профила на ТВ каналите по възрастови сегменти:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

Логични са резултатите при детската аудитория на възраст между 4 и 17 години. С най-голям дял на представители от тази група са детските канали, а именно Nickelodeon (43%), Disney Channel (42%), Cartoon Network (35%). Отличаващи се с висок процент на зрители между 18 и 34 годишна възраст са ID (31%), The Voice (27%), bTV Comedy (20%), FOX Life (20%). Според националната статистика през 2020г хората на възраст между 35 и 54 години представляват 30% от населението на страната. Според данните на графиката голяма част от хората в тази група намират интересно телевизионно съдържание и представляват сериозна част от аудиторията на канали като  WNess TV (69%), FOX (50%), bTV Comedy (47%), Kino Nova (47%). Сред четирите анализирани групи, най-голям сегмент от населението заемат хората на възраст над 55 години – 37%. Телевизионните канали, които се характеризират с най-висок процент на зрители от тази група са БНТ 2 (74%), Bulgaria On Air (72%), БНТ 4 (70%). Интересен факт е, че сред трите основни национални канала с най-малък дял на хора над 55 годишна възраст е Нова ТВ (48%). БНТ 1 и bTV се представят с равен процент на хората от тази група – 61%.

Друг критерий, който често се използва в практиката за профилиране на аудиторията на ТВ каналите, е степента на завършено образование. Следващата графика показва делението на зрителите между завършилите средно и по-ниско ниво на образование и на тези с висше образование:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

С най-висок процент на зрители завършили висше образование се отличават каналите WNess TV (46%), Bulgaria On Air (46%), БНТ 2 (45%). Аудиторията, завършила средно и по-ниско образование, преобладава в най-голяма степен в ID (92%), Disney Channel (89%), Cartoon Network (89%), както и сред останалите детски канали, чието съдържание е насочено към хората от тази група.

Последният критерий, който анализираме в настоящата тема, е икономическата активност на зрителите:

Източник: GARB Audience Measurement Bulgaria, период: 01.01-31.07.2021 г.; НСИ, период: 2020 г.

Един от най-желаните сегменти сред рекламодателите е именно на икономически активните хора. Според официалната статистика за 2020г тази група хора представлява 53% от общото население на страната. Телевизионните канали, които се характеризират с най-висок процент на икономически активни зрители са WNess TV (74%), Kino Nova (71%), bTV Comedy (68%), bTV Cinema (66%), FOX Life (66%), TLC (64%), FOX (64%), Travel Channel (64%), ID (63%), bTV Action (62%), Discovery Channel (60%). Сред основните национални канали Нова ТВ е с най-висок дял на този сегмент аудитория – 53%. бТВ и БНТ 1 са със стойност под отчетената от НСИ средна стойност за страната, съответно с 46% и 50% от зрителите.

За допълнителна информация, моля свържете се с нашия екип през формата за контакт.